Great Moravian Elegies

 

1. Up for the Past And Future

Let's hope for the good and no trouble
When all just seems fair
Think of the long gone days
When history was made out of

Wish for tomorrow
That's filled with love and lived in freedom
Let there be no fear,no sorrow
When there was no hope for a future

This wish still remained
To fight the evil reign
From ruling freemen's land

Men in arms
Rose up against the bad
History's been made

Out of wars

1. Vzhůru na minulost a budoucnost

Doufej jen v dobré a svět bez potíží
Kdy se vše bude zdát tak skvělé
Ale pomysli na dny dávno minulé
Kdy se rodily dějiny

Z přání budoucnosti
Naplněné láskou a prožívané ve svobodě
Kdy nebude existovat strach, ani smutek
V dobách, kdy nebylo naděje v budoucnost

Toto přání přetrvalo
Bojovat proti tomu, aby zločinná vláda
Získala moc nad zemí svobodných lidí

Muži ve zbrani
Povstali proti zlu
A z válek

Se zrodila historie

2. Forefather's Realm

History books tell us little of the times
When the nation dukeless held the country's reign
At the very twilight of tenth century
Moravians remained free

They were my forefathers
Those courageous men
They were my forefathers
Praise those guardians, our pride

History books tell us where the empire was
When the first duke came and united the lands
In some eighty years the situation's changed
Country's crumbled without head

They were my forefathers
Those courageous men
They were my forefathers
Praise those guardians, our pride

Great empire, Moravian realm
That was our country's dawn
Great empire, Moravian realm
Our country's dawn

They were my forefathers
Those courageous men
They were my forefathers
Praise those guardians, our pride

Great empire, Moravian realm
That was our country's dawn
Great empire, Moravian realm
Glorious roots

Great empire, Moravian realm
That was our country's dawn
Great empire, Moravian realm
Glorious roots

Thirteen years passed
Since last duke died
Since we lost
Our lord
Thirteen years passed
Years drenched in blood
Our country's dawn

Great empire, Moravian realm
That was our country's dawn
Great empire, Moravian realm
Glorious roots

2. Říše praotců

Dějepisné knihy říkají jen málo o těch dobách
Kdy národ bez knížete udržel vládu nad státem
Na samém soumraku desátého století
Moravané zůstali svobodní

To byli mí předkové
Ti odvážní lidé
To byli mí předkové
Velebte ty strážce, naši pýchu

Dějepisné knihy nám říkají, kde ta říše ležela
Kdy přišel první kníže a sjednotil ty země
Během nějakých osmdesáti let se situace mění
Země je rozdrobena a bez vládce

To byli mí předkové
Ti odvážní lidé
To byli mí předkové
Velebte ty strážce, naši pýchu

Velká říše, Moravská zem
Takový byl úsvit našeho státu
Velká říše, Moravská zem
Takový byl úsvit našeho státu

To byli mí předkové
Ti odvážní lidé
To byli mí předkové
Velebte ty strážce, naši pýchu

Velká říše, Moravská zem
Takový byl úsvit našeho státu
Velká říše, Moravská zem
Úžasné kořeny

Velká říše, Moravská zem
Takový byl úsvit našeho státu
Velká říše, Moravská zem
Úžasné kořeny

Třináct let uplynulo
Od smrti posledního knížete
Od té doby, co jsme ztratili
Svého vůdce
Uplynulo třináct let
Let smáčených krví
Úsvit našeho státu

Velká říše, Moravská zem
Takový byl úsvit našeho státu
Velká říše, Moravská zem
Úžasné kořeny

3. Never Give Up

Don't you give up your fight
We shan't obey dead-end fate
Days have darkened and soured
When search for shelter's been vain

We aren't tired enough
To dig up our graves
Where has my duke gone
Where are his kin now
We aren't tired enough
To lay in our graves
Where has my duke gone
Where are his kin now

Battle is on, our aim is clear
We shall walk out as free
Battle is on, our aim is set
Or else we won't come back

There's no time to comply
Accept the foreigners' law
Brave men've governed this land
Since very earliest days

We aren't tired enough
To dig up our graves
Where has my duke gone
Where are his kin now
We aren't tired enough
To lay in our graves
Where has my duke gone
Where are his kin now

Battle is on, our aim is clear
We shall walk out as free
Battle is on, our aim is set
Or else we won't come back

We shan't comply with rule
Of foreigners'reign
Brave men have been our dukes
Battle is on, battle is on
Till we win

We shan't give up our fight
We don't take this fate
Don't care for cold and dark
Battle is on, battle is on
Till we win

We shan't comply with rule
Of foreigners' reign
Brave men have been our dukes
Battle is on, battle is on
Till we win

We aren't tired enough
To dig up our graves
Where has my duke gone
Where are his kin now
We aren't tired enough
To lay in our graves
Where has my duke gone
Where are his kin now

Battle is on, our aim is clear
We shall walk out as free
Battle is on, our aim is set
Or else we won't come back

We'll never give up fight
Don't take this fate
Never mind cold and dark
Battle is on

We'll never give up fight
Don't take this fate
Never mind cold and dark
Battle is on

3. Nikdy se nevzdávej

Nevzdávej svůj boj
My se nepodřídíme bezvýchodnému osudu
Dny potemněly a zhořkly
Poté, co se hledání úkrytu ukázalo marným

Nejsme ještě dost unaveni na to
Abychom si vykopali hrob
Kam se poděl můj kníže?
Kde je teď jeho rod?
Nejsme ještě dost unaveni na to
Abychom ulehli do hrobu
Kam se poděl můj kníže?
Kde je teď jeho rod?

Ta bitva zuří, náš cíl je jasný
Vyjdeme z boje svobodní
Ta botva zuří, náš cíl je dán
Jinak už nebude cesty zpět

Teď není doba se podřizovat
A příjmout zákon cizinců
Této zemi vládli stateční muži
Už od samotného prvopočátku

Nejsme ještě dost unaveni na to
Abychom si vykopali hrob
Kam se poděl můj kníže?
Kde je teď jeho rod?
Nejsme ještě dost unaveni na to
Abychom ulehli do hrobu
Kam se poděl můj kníže?
Kde je teď jeho rod?

Ta bitva zuří, náš cíl je jasný
Vyjdeme z boje svobodní
Ta botva zuří, náš cíl je dán
Jinak už nebude cesty zpět

Nepodřídíme se zákonu
Cizího vládce
Našimi knížaty byli stateční muži
Ta bitva zuří a bitva se vede
Dokud nezvítězíme

Nevzdáme svůj boj
Tento osud nepříjmeme
Nedbáme chladu ani temnoty
Ta bitva zuří a bitva se vede
Dokud nezvítězíme

Nepodřídíme se zákonu
Cizího vládce
Našimi knížaty byli stateční muži
Ta bitva zuří a bitva se vede
Dokud nezvítězíme

Nejsme ještě dost unaveni na to
Abychom si vykopali hrob
Kam se poděl můj kníže?
Kde je teď jeho rod?
Nejsme ještě dost unaveni na to
Abychom ulehli do hrobu
Kam se poděl můj kníže?
Kde je teď jeho rod?

Ta bitva zuří, náš cíl je jasný
Vyjdeme z boje svobodní
Ta botva zuří, náš cíl je dán
Jinak už nebude cesty zpět

Nikdy neodejdeme z boje
Tento osud nebereme
Chlad a tma nevadí
Bitva zuří

Nikdy neodejdeme z boje
Tento osud nebereme
Chlad a tma nevadí
Bitva zuří

4. The Blackest Wings

Land's fallen a sleep
Dust, ash and smoke
Fill night with evil
You can't see the force
Feeding on cruel night
And on lives of the brave

She's certainly come
Spreading her wings
Searching the country
With her blackened eyes
She's looking for each flash
Of a mind weak or tired

Feel Morana
Spread her wings over the country
Spreading her great dark wings

She'll turn her head
Look in your eyes
She'll search your soul, your soul
What could she find
Inside your mind
Is there a hope, oh hope?

She's certainly come
Spreading her wings
Searching the country
With her blackened eyes
She's looking for each flash
Of a mind weak or tired

Feel Morana
Spread her wings over the country
Spreading her great dark wings

She'll turn her head
Look in your eyes
She'll search your soul, your soul
What could she find
Inside your mind
Is there a hope, oh hope?

She'll turn her head
Look in your eyes
She'll search your soul, your soul
What could she find
Inside your mind
Is there a hope, oh hope?

What will you tell her
If ever asked
Proud Moravian
How did you help your country?

4. Nejčernější křídla

Kraj usnul
Prach, popel a dým
Naplňují noc zlem
Nespatříš tu sílu
Která se živí tou krutou nocí
A životy statečných

Určitě už přišla
Máchla svými křídly
A prohledává zem
Svým zčernalým zrakem
Pátrá po každém záblesku
Mysli slabé a znavené

Vnímej to, Morana
Rozpřáhla svá křídla nad zemí
A dál svá velká temná křídla rozpíná

Otočí hlavu
Podívá se ti do očí
A bude pátrat i ve tvé duši
Co by mohla najít
V tvé mysli?
Zbývá tam nějaká naděje?

Určitě už přišla
Máchla svými křídly
A prohledává zem
Svým zčernalým zrakem
Pátrá po každém záblesku
Mysli slabé a znavené

Vnímej to, Morana
Rozpřáhla svá křídla nad zemí
A dál svá velká temná křídla rozpíná

Otočí hlavu
Podívá se ti do očí
A bude pátrat i ve tvé duši
Co by mohla najít
V tvé mysli?
Zbývá tam nějaká naděje?

Otočí hlavu
Podívá se ti do očí
A bude pátrat i ve tvé duši
Co by mohla najít
V tvé mysli?
Zbývá tam nějaká naděje?

Co jí řekneš
Pokud kdy budeš tázán
Hrdý Moravane
Jak jsi své zemi pomohl?

5. Everlasting Fame

Wake! As tomorrow
Is not gonna wait
Our darkened and mournful tomorrow
Is going to take

Our homes and land down the stream
The endlessly flowing stream of time
Time that's killed
And ruined many mighty realms before

Let's hold the future
Firm in our hands
Our unique and only one future
There's no other chance

Our homes and land need each hand
Every hand clenches axe or sword
Every hand
That may be able to take control

No one shall suppress our land
Nobody dictates our lives

Freemen's realm shan't obey
Moravian country shan't die
No one shall suppress our land
Nobody dictates our lives
Freemen's realm shan't obey
Moravian country shan't die
See our fame reach the sky
Moravian country shan't die

Tomorrow is not gonna wait
Dark and mournful is sky
We shall thrust
Swords at fiends' hearts
Freemen's realm'll never obey

Freemen's realm shan't obey
Moravian country shan't die
No one shall suppress our land
Nobody dictates our lives
Freemen's realm shan't obey
Moravian country shan't die
See our fame reach the sky
Moravian country shan't die

5. Věčnou slávu

Probuďte se, protože zítřek
Nepočká
Náš ztemnělý a nářků plný zítřek
Odnese

Naše domovy a zemi dolů po proudu
Po nekonečně tekoucím proudu času
Toho času, který již zabil
A zničil mnohem více mocných říší

Držme budoucnost
V našich rukou pevně
Naše jedinečnost a jen jedna budoucnost
Neexistuje žádná druhá šance

Naše domovy a zemi dolů po proudu
Po nekonečně tekoucím proudu času
Toho času, který již zabil
A zničil mnohem více mocných říší

Nikdo si nepodrobí naši zemi
Nikdo neporoučí našim životům

Říše svobodných se nepodřídí
Moravská zem nezahyne
Nikdo si nepodrobí naši zemi
Nikdo neporoučí našim životům
Říše svobodných se nepodřídí
Moravská zem nezahyne
Sledujte naši slávu dosáhnout nebes
Moravská zem nezahyne

Zítřek nepočká
Nebe je temné a uplakané
Zanoříme meče
Do srdcí nepřátel
Říše svobodných se nikdy nepodřídí

Říše svobodných se nepodřídí
Moravská zem nezahyne
Nikdo si nepodrobí naši zemi
Nikdo neporoučí našim životům
Říše svobodných se nepodřídí
Moravská zem nezahyne
Sledujte naši slávu dosáhnout nebes
Moravská zem nezahyne

6. Unchained Land

Down from the mountains high
Past hills and meadows
That's where hawks fly up in the sky
Downstream the rivers wide
Past ponds and branches
That's where the country draws
The life sap from its roots

Follow the streams that run
Past towns and castles
Growing stronger, deep and wide
Trace ruins of mighty realm
Seek for its remnants
Whose greatest share is there
Living in your heart

Come, see Great history lays open
Come, see Our roots are here
Come, hear All country tells the story
Come, hear Glorious realm

Come, see Great history lays open
Come, see Our roots are here
Come, hear All country tells the story
Come, hear Glorious realm

Come, see Great history lays open
Come, see Our roots are here
Come, hear All country tells the story
Come, hear Glorious realm

6. Nespoutaná země

Pod vysokými horami
Kolem kopců a luk
Kde v nebeských výšinách létají sokoli
Po proudu širokých řek
Kolem rybníků a slepých ramen
Odkud země čerpá
Životní mízu ze svých kořenů

Sleduj potoky, jež proudí
Kolem měst a hradů
Nabírají na síle, hloubce a šíři
Pátrej po troskách mocné říše
Hledej její pozůstatky
Jejichž největší část
Žije ve Tvém srdci

Pojď, viz Velké dějiny jsou otevřeny
Pojď, viz Tady jsou naše kořeny
Pojď, slyš Celá země vypráví ten příběh
Pojď, slyš O úžasné říši

Pojď, viz Velké dějiny jsou otevřeny
Pojď, viz Tady jsou naše kořeny
Pojď, slyš Celá země vypráví ten příběh
Pojď, slyš O úžasné říši

Pojď, viz Velké dějiny jsou otevřeny
Pojď, viz Tady jsou naše kořeny
Pojď, slyš Celá země vypráví ten příběh
Pojď, slyš O úžasné říši

7. Hero

No more
Talk of decay
I’ve heard
Your mournful prayer
If the nation rose
Got rid off the weak
We might conquer back
What was our realm

Where‘s your faith gone
Where is the will
Face the future
Without fear

No more
Grieving for the dead
Search for
Leader’s in vain
No one ever has
Saved a nation’s peace
One hero won’t make
Enemies flee

Where‘s your faith gone
Where is the will
Face the future
Without fear

Let our anger grow
Make it shatter the walls
That divide our dream
From the world that’s real
One hero won’t bring
Back the pride and glory
Let’s unite, fight back
For the realms
We had

No more
Talk of decay...
I’ve heard
Your mournful prayer
If the nation rose
Got rid off the weak
We might conquer back
What was our realm

Where‘s your faith gone
Where is the will
Face the future
Without fear

Let our anger grow
Make it shatter the walls
That divide our dream
From the world that’s real
One hero won’t bring
Back the pride and glory
Let’s unite, fight back
For the realms
We had

Let our anger grow
Make it shatter the walls
That divide our dream
From the world that’s real
One hero won’t bring
Back the pride and glory
Let’s unite, fight back
For the realms
We had

Let our anger grow
Make it shatter the walls
That divide our dream
From the world that’s real

7. Hrdina

Už žádné
Řeči o úpadku
Slyšel jsem
Vaše chmurné modlitby
Kdyby národ povstal
A zbavil se svých slabochů
Mohli bychom dobít zpět
Co bývalo naší říší

Kam se poděla vaše víra
Kde je vůle postavit se
Budoucnosti tváří v tvář
Beze strachu?

Už žádné
Nářky pro mrtvé
Marné je
Pátrání po vůdci
Dosud nikdy nikdo
Nespasil mír celého národa
Jeden hrdina nepřiměje
Nepřátele k úprku

Kam se poděla vaše víra
Kde je vůle postavit se
Budoucnosti tváří v tvář
Beze strachu?

Nechť náš hněv stoupá
Až rozdrtí ty zdi
Které oddělují náš sen
Od světa skutečnosti
Jeden hrdina nevrátí zpět
Tu hrdost a slávu
Sjednoťme se a bojujme
Za znovunabytí říše
Kterou jsme měli

Už žádné
Řeči o úpadku
Slyšel jsem
Vaše chmurné modlitby
Kdyby národ povstal
A zbavil se svých slabochů
Mohli bychom dobít zpět
Co bývalo naší říší

Kam se poděla vaše víra
Kde je vůle postavit se
Budoucnosti tváří v tvář
Beze strachu?

Nechť náš hněv stoupá
Až rozdrtí ty zdi
Které oddělují náš sen
Od světa skutečnosti
Jeden hrdina nevrátí zpět
Tu hrdost a slávu
Sjednoťme se a bojujme
Za znovunabytí říše
Velkomoravské říše

Nechť náš hněv stoupá
Až rozdrtí ty zdi
Které oddělují náš sen
Od světa skutečnosti
Jeden hrdina nevrátí zpět
Tu hrdost a slávu
Sjednoťme se a bojujme
Za znovunabytí říše
Kterou jsme měli

Nechť náš hněv stoupá
Až rozdrtí ty zdi
Které oddělují náš sen
Od světa skutečnosti

8. Calm down the fury

Please dress the altar
And carefully say
Each of the prayers
That may bring us hope
Force in the young man
Caught in last raid
And chant all the prayers
That may bring us hope

To calm the furies down
This man is doomed to die
To bring our empire back
We shall make this sacrifice

The priest is raising hand
To stab the chest and then
Take out his beating heart
And life
To calm the furies down
This man is doomed to die
We'll win our freedom back in war
Win back in war

Dress many more altars
And carefully say
Each of the prayers
That strengthen our hope
Force in the young men
Caught in the raids
And chant all the prayers
That feed up our hope

To calm the furies down
This man is doomed to die
To bring our empire back
We shall make this sacrifice

The priest is raising hand
To stab the chest and then
Take out his beating heart
And life
To calm the furies down
This man is doomed to die
We'll win our freedom back in war
Win back in war

The priest is raising hand
To stab the chest and then
Take out his beating heart
And life
To calm the furies down
This man is doomed to die
We'll win our freedom back in war
Win back in war

8. Zklidni zlost

Připravte prosím oltář
A pečlivě recitujte
Každou z modliteb
Které nám mohou přinést naději
Přivlečte toho mladíka
Zajatého při posledním nájezdu
A recitujte všechny modlitby
Které nám mohou přinést naději

Abychom ukonejšili běsy
Je osudem tohoto muže zemřít
Abychom znovu nastolili naši říši
Učiníme tuto oběť

Kněz zvedá ruku
Aby probodl hruď a pak
Odevral jeho tlukoucí srdce
A život
Abychom ukonejšili běsy
Je osudem tohoto muže zemřít
Dobudeme svou svobodu zpět ve válce
Dobudeme zpět ve válce

Připravte další oltáře
A pečlivě recitujte
Každou z modliteb
Které posilují naši naději
Přivlečte mladíky
Zajaté při útocích
A recitujte všechny modlitby
Které živí naši naději

Abychom ukonejšili běsy
Je osudem tohoto muže zemřít
Abychom znovu nastolili naši říši
Učiníme tuto oběť

Kněz zvedá ruku
Aby probodl hruď a pak
Odevral jeho tlukoucí srdce
A život
Abychom ukonejšili běsy
Je osudem tohoto muže zemřít
Dobudeme svou svobodu zpět ve válce
Dobudeme zpět ve válce

Kněz zvedá ruku
Aby probodl hruď a pak
Odevral jeho tlukoucí srdce
A život
Abychom ukonejšili běsy
Je osudem tohoto muže zemřít
Dobudeme svou svobodu zpět ve válce
Dobudeme zpět ve válce

9. Brave men's chant

Can you see the people
Growing angry
As they feel their freedom's getting lost
There's no one
To protect them
From the danger
That's awaiting in the west

When our settlements are helpless
When the neighbours backed away
Then we have to stick together
Clench the knife and battleaxe

I can't see our brothers
In the east who
Have been occupied by Hungarians
Watch out for new kingdom
In the west who's
Trying to seize all our land

When our settlements are helpless
When the neighbours backed away
Then we have to stick together
Clench the knife and battleaxe

We are the warriors
Let's wage this war
We are the guardians
Of the land that's been our realm
Brave men's realm
Brave men's realm
Brave men's realm

We are the warriors
Let's wage this war
We are the guardians
Of the land that's been our realm
Brave men's realm
Brave men's realm
Brave men's realm

We are the warriors
Let's wage this war
We are the guardians
Of the land that's been our realm
Brave men's realm
Brave men's realm
Brave men's realm

9. Odvážný mužský zpěv

Vidíš, jak jsou lidé
Stále více rozhněvaní?
Cítí, jak ztrácejí svou svobodu
Není nikoho
Kdo by je ochránil
Od nebezpečí
Které číhá na západě

Když jsou naše osady bezmocné
A když se k nám sousedé obrátili zády
Tehdy musíme držet pospolu
Pevně sevřít nůž a sekeromlat

Nevidím naše bratry
Na východě kteří
Byli obsazeni Maďary
Dávejte pozor na to nové království
Na západě, které
Se snaží uchvátit celou naši zem

Když jsou naše osady bezmocné
A když se k nám sousedé obrátili zády
Tehdy musíme držet pospolu
Pevně sevřít nůž a sekeromlat

My jsme ti bojovníci
Veďme tuto válku
My jsme ti strážci
Země, jež vždy byla naší říší
Říší statečných mužů
Říší statečných mužů
Říší statečných mužů

My jsme ti bojovníci
Veďme tuto válku
My jsme ti strážci
Země, jež vždy byla naší říší
Říší statečných mužů
Říší statečných mužů
Říší statečných mužů

My jsme ti bojovníci
Veďme tuto válku
My jsme ti strážci
Země, jež vždy byla naší říší
Říší statečných mužů
Říší statečných mužů
Říší statečných mužů

10. Nothing but dust

Courageous men joined and
Led fights and waged the wars
They tried to make the nation one
But after these thirteen
Years when the last duke died
Nobody's come to wave the flag

Nobody's come lead the noble men
Nobody will save freemen's dream

Moravian
Moravian wasteland
Now Mokoš blows
Ashes and dust
Over all
Moravian wasteland
Ruins of the great empire

No brave men can again
Lead fights and wage the wars
No people listen to the call
Cause after these thirteen
Years when the last duke died
They've lost their hope and will to survive

Nobody's come lead the noble men
Nobody will save freemen's dream

Moravian
Moravian wasteland
Now Mokoš blows
Ashes and dust
Over all
Moravian wasteland
Ruins of the great empire

Moravian
Moravian wasteland
Now Mokoš blows
Ashes and dust
Over all
Moravian wasteland
Ruins of the mighty

Moravian
Moravian wasteland
Now Mokoš blows
Ashes and dust
Over all
Moravian wasteland
Ruins of the mighty

10. Nic než prach

Stateční mužové se spojili a
Vedli boje a války
Pokoušeli se národ sjednotit
Ale po těch třinácti letech
Kdy zemřel poslední kníže
Nepřišel nikdo, kdo by pozvedl ten prapor

Nepřišel nikdo, kdo by vedl vznešené
Nikdo nezachrání sen svobodných

Moravské
Moravské pláně
Nyní Mokoš rozfoukává
Popel a prach
Přes celé
Moravské pláně
Trosky mocné říše

Žádní stateční už nemohou
Vést boje a války
Žádní lidé nenaslouchají tomu volání
Protože po těch třinácti letech
Kdy zemřel poslední kníže
Ztratili svou naději a vůli přežít

Nepřišel nikdo, kdo by vedl vznešené
Nikdo nezachrání sen svobodných

Moravské
Moravské pláně
Nyní Mokoš rozfoukává
Popel a prach
Přes celé
Moravské pláně
Trosky mocné říše

Moravské
Moravské pláně
Nyní Mokoš rozfoukává
Popel a prach
Přes celé
Moravské pláně
Trosky mocné Moravy

Moravské
Moravské pláně
Nyní Mokoš rozfoukává
Popel a prach
Přes celé
Moravské pláně
Trosky mocné Moravy

11. Out of the Ashes

Pain and fear where great realm used to be
Powerful country
Flames and smoke rise from the border forts
Redoubts on fire

Grief, decay, and doom
Taking their toll on this land
Hopeless lords
Decided to wait

New kingdom on west keeps growing strong
Bohemian nation
Gains more space, more men
And great support
Germanic favour

Grief, decay, and doom
Taking their toll on this land
Hopeless lords
Decided to wait

Our dukeless lands's meeker
Too weak to fight back
Their force is much firmer
Week after week, day after day
As we wait
Soon we'll be too late and
There might be no chance
To rise up and win back
Safety and land
Which was our forefathers' realm

I wish we could again
Stand proud but silence reveals
That most our courage lays
Buried deep under the fear
All these fears are hard to bear
Future hangs in balance
Will we go or stay
Enter the fight
Kill for our lives

Grief, decay, and doom
Taking their toll on this land
Hopeless lords
Decided to wait

Our dukeless lands's meeker
Too weak to fight back
Their force is much firmer
Week after week, day after day
As we wait
Soon we'll be too late and
There might be no chance
To rise up and win back
Safety and land
Which was our forefathers' realm

11. Z popela

Bolest a strach tam, kde bývala úžasná říše
Mocná země
Plameny a dým stoupají z hraničních opevnění
Hradiště v plamenech

Smutek, úpadek a zánik
Si vybírají na této zemi svou daň
Páni bez naděje
Se rozhodli vyčkávat

Na západě sílí nové království
Český národ
Získává prostor, muže
A velkou podporu
Germánskou přízeň

Smutek, úpadek a zánik
Si vybírají na této zemi svou daň
Páni bez naděje
Se rozhodli vyčkávat

Naše země se bez knížete stává pokornou
Příliš slabou, aby odpověděla bojem
Jejich síla je stále neúprosnější
Týden po týdnu, den za dnem
Kdy čekáme
Brzy bude příliš pozdě a
Možná už nebude možnost
Povstat a znovu získat
Bezpečí a zemi
Která byla říší našich předků

Kéž bychom se opět mohli
Hrdě povstavit, ale ticho prozrazuje
Že většina naší hrdosti leží
Pohřbena hluboko pod strachem
Všechny ty strachy je těžké unést
Když budoucnost leží na vahách
Zda půjdeme, či zůstaneme
Vstoupíme do bojů
A budeme zabíjet pro vlastní přežití

Smutek, úpadek a zánik
Si vybírají na této zemi svou daň
Páni bez naděje
Se rozhodli vyčkávat

Naše země se bez knížete stává pokornou
Příliš slabou, aby odpověděla bojem
Jejich síla je stále neúprosnější
Týden po týdnu, den za dnem
Kdy čekáme
Brzy bude příliš pozdě a
Možná už nebude možnost
Povstat a znovu získat
Bezpečí a zemi
Která byla říší našich předků

12. Homage to the Great

Question my dream and
Laught at my hope
I shan't surrender
Shan't fear for future at all

I believe that wisdom
Of our forefathers will
Forever be praised and
Be always remembered well

Pay tribute to Great Moravians
Guess whyever strayed Moravians

Great realm collapsed
Many centuries passed
Where history goes
May teach us cherish the past

Who questions your dreams and
Laughs at all of your hopes
May make you surrender
Give up the future and life

Pay tribute to Great Moravians
Rising forever
Guess whyever strayed Moravians
Pay tribute to Great Moravians
Wonder forever
Guess whyever strayed Moravians

Pay tribute to Great Moravians
Pay to forever
Guess whyever strayed Moravians
Wonder forever
I'm one of the greatMoravians
Deep in my heart
I am the child of the great ones Moravians

Question my dream and
Laught at my hope
I shan't surrender
Shan't fear for future at all

12. Pocta Velké

Zpochybňuj můj sen
A vysmívej se mé naději
Já se nevzdám
Vůbec se nebudu bát o budoucnost

Věřím, že moudrost
Našich prapředků bude
Navěky chválena
A vždy vzpomínána v dobrém

Složte hold velkým Moravanům
Lze jen tušit, kde udělali chybu Moravané

Velká říše se zhroutila
Uplynula mnohá staletí
Cesty, kterými kráčí dějiny
Nás mohou naučit cenit si minulosti

Ten, kdo zpochybňuje tvé sny
A vysmívá se všem tvým nadějím
Tě může donutit se vzdát
A rezignovat na budoucnost a život

Složte hold velkým Moravanům
Navždy vzbouřeným
Lze jen tušit, kde udělali chybu Moravané
Složte hold velkým Moravanům
Navždy obdivovaní
Lze jen tušit, kde udělali chybu Moravané

Složte hold velkým Moravanům
Složte navždy
Lze jen tušit, kde udělali chybu Moravané
Navždy obdivovaní
Jsem jedním z velkých Moravanů
Hluboko v srdci
Jsem dítě těch velkých Moravanů

Zpochybňuj můj sen
A vysmívej se mé naději
Já se nevzdám
Vůbec se nebudu bát o budoucnost

13. Aeons Gone Away

Aeons come and go
Numerous centuries passed
Great empire is lost
Burried by doubt and weird fear
Even today one may be asked
If there is a sense
To learn from past, what our fate is
And where we all go

We may learn from the past
How brave our nation´s once been
We should learn it fast
That fight for freedom is real
Even today that fight is led
To never be stopped
Let´s learn from past, what our fate is
And where we all go

Aeons come and go away
Will you try to learn
From what´s wrong
In the times that strangled all
Hope of a nation so strong

Aeons come and go away
Will you try to learn
From what´s wrong
In the times that strangled all
Hope of a nation so strong

Aeons come and go away
Will you try to learn
From what´s wrong
In the times that strangled all
Hope of a nation so strong

Aeons come and go away
Will you try to learn
From what´s wrong
In the times that strangled all
Hope of a nation so strong

Hear the voice Moravian
Hear the voice Great Moravian
It´s your choice proud Moravian
Be the voice, Great Moravian
Hear the voice, my Moravians
Be the voice, Great Moravians

Aeons come and go away
Will you try to learn
From what´s wrong
In the times that strangled all
Hope of a nation so strong

13. Věky odešly

Věky přicházejí a míjejí
Mnohá století prošla
Zmizela obrovská říše
Pohřbena v pochybnostech a divných obavách
Dokonce i dnes se mohou někteří ptát
Zda má nějaký smysl
Hledat v minulosti, jaký je náš osud
A kam všichni míříme

Můžeme se z minulosti poučit
Jak statečný náš národ kdysi byl
Měli bychom se rychle naučit
Že boj za svobodu je běžná věc
Dokonce i dnes se takový boj vede
A nikdy neustává
Poučme se z minulosti, jaký máme osud
A kam všichni spějeme

Věky přicházejí a míjejí
Zkusíš se poučit
Z toho, co se nepodařilo
V těch dobách, které udusily veškerou
Naději národa tehdy tak silného?

Věky přicházejí a míjejí
Zkusíš se poučit
Z toho, co se nepodařilo
V těch dobách, které udusily veškerou
Naději národa tehdy tak silného?

Věky přicházejí a míjejí
Zkusíš se poučit
Z toho, co se nepodařilo
V těch dobách, které udusily veškerou
Naději národa tehdy tak silného?

Věky přicházejí a míjejí
Zkusíš se poučit
Z toho, co se nepodařilo
V těch dobách, které udusily veškerou
Naději národa tehdy tak silného?

Slyš ten hlas, Moravane
Slyš ten hlas, velký Moravane
Je to tvá volba, hrdý Moravane
Buď tím hlasem, velký Moravane
Slyšte ten hlas, velcí Moravané
Staňte se tím hlasem, velcí Moravané

Věky přicházejí a míjejí
Zkusíš se poučit
Z toho, co se nepodařilo
V těch dobách, které udusily veškerou
Naději národa tehdy tak silného?

facebook

VISITOR COUNTER

730184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
173
175
1146
712605
3731
5564
730184
Your IP: 44.192.48.196
2024-06-22 21:15