Twilight Of Legends

1. Prelude

Think of legendary heroes and rulers
Who long forgotten rest in their eternal sleep

Remember the times
Remember their names

Close your eyes
Enter the dream...

... once upon the times, maybe in the beginnings ...
We enter the scene of ancient nations waging cruel
wars. The brutal conflicts are directed by gods somewhere
up there, who certainly are not the divine protectors of the
rulers and their people, but stubborn wrongdoers and
initiators of all the evil of mankind. They will not protect
the just and honest from a self-invited aggressor.
Helping somebody and hurting the other if their favourite
pastime ...

1. Intro

Pomysli na legendární hrdiny a vládce
Kteří dávno zapomenuti dlí ve věčném spánku

Vzpomeň na ty časy
Vzpomeň na jejich jména

Zavři oči
A vstup do toho snu...

... kdysi dávno, snad úplně na začátku ...
Vstupujeme na scénu dávných národů a jejich krutých
válek. Brutální konflikty odkudsi shora řídí a pozorují
bohové, kteří nejsou ochránci určitých vládců a
jejich lidu, ale svéhlavými a škodolibými iniciátory všeho
zla mezi lidmi. Nezachrání čestné a spravedlivé
před samozvaným agresorem, jen pro svou
kratochvíli těmto napomohou,
druhým uškodí...

2. With Gods on Their Side

Ancient gods are here as ever
The ancient gods ruling times
All these gods that lead their wars from sky

Some might rest in long silence
Some might have even died
Some may keep on raging through our days

We are chessmen on the boards of the divine games
Nothing, chessmen on the boards of the divine games

Rest no longer, fight each other
Black and white, worst enemies
Gods are laughing, watching armies
Bleeding in the battlefields

Fight each other in our battle
Bring us all our victories
You are nothing, nameless soldiers
Dying in the battlefields

We are destined to win
We were not born to lose
We are not here to fail
In fights for our case

They are sentenced to death
They will never run free
Their time, it has come
To rot in their graves

Ancient gods are here like forever
The ancient gods ruling times
All these gods that lead their wars from sky

Some might rest in long silence
Some might have even died
Some may keep on raging through our days

We are chessmen on the boards of the divine games
Nothing, chessmen on the boards of the divine games

Rest no longer, fight each other
Black and white, worst enemies
Gods are laughing, watching armies
Bleeding in the battlefields

Fight each other in our battle
Bring us all our victories
You are nothing, nameless soldiers
Dying in the battlefields

Rest no longer, fight each other
Black and white, worst enemies
Gods are laughing, watching armies
Bleeding in the battlefields

Fight each other in our battle
Bring us all our victories
You are nothing, nameless soldiers
Dying in the battlefields

The aggressors army is riding cross the country,
attacking the nation who have not expected anything,
destroying towns and all the land. Feeling sure about
their undefeatedness they laugh at the human
suffering and relish their own cruelty.

2. S bohy po boku

Starodávní bohové jsou zde
Stejně jako kdykoliv předtím
Všichni to bohové, kteří z nebes vedli své války

Někteří mohli umlknout v dlouhém tichu
Někteří snad dokonce zemřeli
Jiní běsní neustále až do našich dnů

Jsme jen figurky na šachovnicích božských her
Nic, jen pěšáci na šachovnicích božských her

Je konec míru; bojujte jeden proti druhému
Černá a bílá, nejhorší nepřátelé
Bohové se smějí, pozorují armády
Krvácející na válečných polích

Pobijte se na navzájem v našich válkách
Vybojujte nám naše vítězství
Nejste nic, bezejmenní vojáci
Umírající na bojištích

Naším osudem je vyhrát
Nebyli jsme zrozeni k prohrám
Nejsme zde, abychom selhali
V bojích za naši svěc

Oni jsou odsouzeni k smrti
Nikdy nedosáhnou svobody
Přišel jejich čas
Hnít v hrobech

Starodávní bohové jsou zde jakoby navěky
Ti starodávní bohové - vládci věků
Všichni to bohové, kteří z nebes vedli své války

Někteří mohli umlknout v dlouhém tichu
Někteří snad dokonce zemřeli
Jiní běsní neustále až do našich dnů

Jsme jen figurky na šachovnicích božských her
Nic, jen pěšáci na šachovnicích božských her

Je konec míru; bojujte jeden proti druhému
Černá a bílá, nejhorší nepřátelé
Bohové se smějí, pozorují armády
Krvácející na válečných polích

Pobijte se na navzájem v našich válkách
Vybojujte nám naše vítězství
Nejste nic, bezejmenní vojáci
Umírající na bojištích

Je konec míru; bojujte jeden proti druhému
Černá a bílá, nejhorší nepřátelé
Bohové se smějí, pozorují armády
Krvácející na válečných polích

Pobijte se na navzájem v našich válkách
Vybojujte nám naše vítězství
Nejste nic, bezejmenní vojáci
Umírající na bojištích

 Útočníci se řítí krajinou,
přepadají nic nečekající národ;
devastují města a celou zemi. Přesvědčeni o
své neporazitelnosti vysmívají se lidskému
utrpení a vyžívají se ve své krutosti.

3. Misty Riders

We ride through the mist
Ride across the strangled country
We are heading for our aim
To make them cry

We are passing towns
Leaving their burning ruins
We are fighting for the aim
In sheer suffering they all will die

Feasting on our gain
We are never having pity
Killing, taking slaves
Will make them cry

We will ride through the mist
On cross the fading countries
Having only aim
Laughing at their death all the time

On through the mist again
Nothing can lead us astray
We will waste all the hearts afraid
We do not have the time
We really will not lose anything
We know the secret of steel
Armed nation, starvation
Will cause us no harm

We always conquer everything
With the secret of steel
Our nation, salvation
We will bring them to our gods
They will never get away

Feasting on our gain
We are never having pity
Killing, taking slaves
Will make them cry

We are passing towns
Leaving their burning ruins
We are fighting for the aim
In sheer suffering they all will die

On through the mist again
Nothing can lead us astray
We will waste all the hearts afraid
We do not have the time
We really will not lose anything
We know the secret of steel
Armed nation, starvation
Will cause us no harm

We always conquer everything
With the secret of steel
Our nation, salvation
We will bring them to our gods
They will never get away
Never get away...

   The decimated Land of Queen Abigail 
mourns over the bloody defeat of their armies. 
Those who survived mourn for the dead and 
the lost freedom.

3. Jezdci v mlhách

Řítíme se mlhou
Napříč rdoušenou krajinou
Míříme za svým cílem
Roznášíme pláč

Míjíme města
Opouštíme jen hořící trosky
Bojujeme za svůj cíl
Přinést smrt v bolestném utrpení

Hodujeme na své kořisti
Neznáme slitování
Zabíjíme, zajímáme otroky
Roznášíme pláč

Dál pojedeme mlhou
Dál, napříč hynoucími kraji
S jediným cílem
Vysmát se cizímu umírání

Znovu a dál tou mlhou
Nic nás nesvede z cesty
Zničíme každé srdce obav plné
Nemáme čas
Nikdy nic neprohrajeme
Známe tajemství oceli
Vyzbrojenému národu
Hladovění neublíží

Vždy vše dobudeme
S tím tajemstvím oceli
Náš národ a spása
Obětujeme je našich bohům
Nikdy nás neopustí

Hodujeme na své kořisti
Neznáme slitování
Zabíjíme, zajímáme otroky
Roznášíme pláč

Míjíme města
Opouštíme jen hořící trosky
Bojujeme za svůj cíl
Přinést smrt v bolestném utrpení

Znovu a dál tou mlhou
Nic nás nesvede z cesty
Zničíme každé srdce obav plné
Nemáme čas
Opravdu nic neprohrajeme
Známe tajemství oceli
Vyzbrojenému národu
Hladovění neoblíží

Vždy vše dobudeme
S tím tajemstvím oceli
Náš národ a spása
Obětujeme je našich bohům
Nikdy nás neopustí
Nikdy neodejdou...

   Zdecimovaná Země královny Abigail
si zoufá nad krvavou porážkou svých vojsk.
Ti, co přežili, oplakávají své mrtvé
a ztracenou svobodu.

4. The Mourning

Our rich fields turned to graveyards
Thousands living to dead
Though we fought them so hard
We were slaughtered today

Sparkling brooks filled with our blood
As our soldiers fell dead
All the living left mournful
Lying corpses to graves

My country, your freedom is passing away
Our freedom, will you ever come back?

   The nation of Queen Abigail steeled their
hearts against the gloomy destiny, the desperation
of the unjust fate being replaced with anger and
hatred towards the attackers. The nation once beaten
and humiliated rises their chins up to regain their pride,
freedom ... and justice for all!!!

4. Plačky

Naše bohatá pole se změnila v hřbitovy
Tisíce živých v mrtvé
Ačkoliv jsme bojovali statečně
Byli jsem těžce poraženi

Třpytivé potůčky se naplnily krví
Když naši vojáci umírali
Ti, co přežili, v zármutku
Ukládají mrtvé do hrobů

Má země, tvá svoboda umírá
Naše svobodo, vrátíš se vůbec někdy?

   Lid královny Abigail se zatvrdil ve svém
chmurném osudu, zoufalství nad nespravedlností
osudu bylo vystřídáno hněvem a nenávistí k
útočníkům. Druhdy pošlapaný, znemožněný národ
pozvedá hlavu, aby získal zpět svou hrdost,
svobodu ... "a spravedlnost pro všechny!!!"

5. Rise

Our hearts are as cold as steel
We fell off glory
No longer will we live in fear

Our hatred is deep as a sea
We will change this story
We will not be living under thee

We will win the future fights
We will resurrect our rights
We shall fight until the end

We will break you to your knees
You will do what we please
You shall pay for what you did

We will go to every door
And wake up all the souls
Spirits of people beaten down

We will go to every door
And wake up all the souls
Spirits of people beaten down

GO TO HELL
We have never known our fiend so well
GO TO HELL
We have never really raged so bad
GO TO HELL
We truly want to wage this war
GO TO HELL
You should bet we shall carry on

I wish you never came
Your armies never stepped this way
... not this way
I wish you never came
Your armies never stepped this way
... not this way
We will go to every door
And wake up all the souls
Spirits of people beaten down

We will go to every door
And wake up all the souls
Spirits of people beaten down

GO TO HELL
We have never known our fiend so well
GO TO HELL
We have never really raged so bad
GO TO HELL
We truly want to wage this war
GO TO HELL
You should bet we shall carry on
GO TO HELL
We have never known our fiend so well
GO TO HELL
We have never really raged so bad
GO TO HELL
We truly want to wage this war
GO TO HELL
You should bet we shall carry on

   The Knights come to the Queen to demonstrate
their will to sacrifice their lives for the freedom
of the kingdom. The are united in their dedication,
sure of the corectness of their decision and they
ask the Queen for appointing the leader.

5. Povstaňte!

Naše srdce jsou ledová jak ocel
Upadli jsme v nemilost
Ale nedokážeme už dál žít ve strachu

Naše nenávist je hluboká jako moře
Změníme tento příběh
Už pod vaší vládou nebudeme žít

Zvítězíme v příštích bojích
Znovu nastolíme naše práva
Budeme se bít až do úplného konce

Srazíme vás na kolena
My budeme diktovat, co učiníte
Zaplatíte za to, co děláte

Půjdeme ke každým dveřím
A probudíme každou duši
Ducha lidu zbitého

Půjdeme ke každým dveřím
A probudíme každou duši
Ducha lidu zbitého

Jděte k čertu
Nikdy jsme našeho nepřítele neznali tak dobře
Jděte k čertu
Nikdy jsme nebyli tak dopálení
Jděte k čertu
Skutečně chceme vést tu válku
Jděte k čertu
Můžete se vsadit, že vydržíme

Přál bych si, abyste nikdy nepřišli
Aby vaše armády na tuto cestu nikdy nevkročily
Nepřišly sem
Přál bych si, abyste nikdy nepřišli
Aby vaše armády na tuto cestu nikdy nevkročily
Nepřišly sem
Půjdeme ke všem dveřím
A vzbudíme všechny duše
Duchy poražených lidí

Půjdeme ke každým dveřím
A probudíme každou duši
Ducha lidu zbitého

Jděte k čertu
Nikdy jsme našeho nepřítele neznali tak dobře
Jděte k čertu
Nikdy jsme nebyli tak dopálení
Jděte k čertu
Skutečně chceme vést tu válku
Jděte k čertu
Můžete se vsadit, že vydržíme
Jděte k čertu
Nikdy jsme našeho nepřítele neznali tak dobře
Jděte k čertu
Nikdy jsme nebyli tak dopálení
Jděte k čertu
Skutečně chceme vést tu válku
Jděte k čertu
Můžete se vsadit, že vydržíme

   Rytíři přicházejí ke královně,
aby jí dali znát svou vůli obětovat pro svobodu
království životy. Jsou ve svém odhodlání jednotní,
jisti si správností svého rozhodnutí
a žádají královnu o zvolení vůdce.

6. Royal Hearing

Here we come
Come when our homes are burning
Here we come
Come gather round

For our land
We will go fighting bravely
For our Queen
We shall fight
We all shall fight
We all shall fight
We all shall fight
Fight till we die

For you, you our Queen we will not mind pain
United we stand, divided we fall
Please, Abigail, let us know
Who is in command and where to go

For you, you our Queen we will not mind pain
United we stand, divided we fall
Please, Abigail, let us know
Who is in command and where we go

   Resolved warriors of the Land of Queen Abigail
gathered before the retaliatory attack. Being aware
that there is nothing to lose and so much to gain,
they revenge for the injustice done and blood shed.
The gods undoubtedly do not approve with people
making their own decisions and living their own lives,
because no fate is irreversible and no spell definitive.

6. Královské slyšení

Teď přicházíme
Když naše domovy hoří
Zde přicházíme
Sem se scházíme

Za naši zemi
Budeme statečně bojovat
Za naši královnu
Se budeme bít
Všichni se budeme bít
Všichni se budeme bít
Všichni se budeme bít
Bít, dokud nepadneme

Pro Tebe, naše královno, nebudeme dbát žádné bolesti
V jednotě jsme silní, rozděleni ztrácíme
Prosíme, Abigail, dej nám znát
Kdo nás povede a kam máme jít

Pro Tebe, naše královno, nebudeme dbát žádné bolesti
V jednotě jsme silní, rozděleni ztrácíme
Prosíme, Abigail, dej nám znát
Kdo nás povede a kam jdeme

   Odhodlaní bojovníci Země královny Abigail
se shromáždili k odvetnému útoku. Vědomi si toho,
že nemají co ztratit a získat mohou vše,
mstí se za napáchané bezpráví a prolitou krev.
A bohům se pochopitelně nezamlouvá, že si lidé
postavili hlavu a jdou za svým, protože žádný osud
není nezvratný a žádná kletba definitivní.

7. Obstináví Animó

Hooves are beating as thunder
Lightning of our arms
Thousands riders have gathered
To fight for their rights

We all heard sound the horns attack
Nobody is sure if we will come back

Hooves are beating as thunder
Lightning of our arms
Thousands riders have gathered
To fight for their rights

We all heard sound the horns attack
Nobody is sure if we will come back

We will fight for our victory
We will not count out our dead
We will go on killing enemies
Of our Queen and our land

Their wrecked and destroyed towns
Will tell the stories
Of our heroes, our warriors
Getting our vengeance done

Hooves are beating in thunder
Lightning above our heads
Gods are watching with anger
The unexpected break

They all heard sound the horns attack
Nobody is sure if they will come back

We will fight for our victory
We will not count out our dead
We will go on killing enemies
Of our Queen and our land

We will fight for our victory
We will not count out our dead
We will go on killing enemies
Of our Queen and our land

   Having won the war, the armies of Queen Abigail
return home. The peaceful nation have driven the enemies
out of their kingdom and fear out of their minds.
They also proved their will tof ight for their rights.
They celebrate the triumph of justice over lawlessness
although they paid for it by terrible damage and numerous
lives of brave fighters as well as ordinary people.

7. Jsem připraven

Kopyta hřmí jak hrom
Bleskem je lesk našich zbraní
Tisíce jezdců jsou shromážděny
Aby bojovaly za svá práva

Všichni slyšíme troubení k útoku
Nikdo si nemůže být jist, zda se vrátíme

Kopyta hřmí jak hrom
Bleskem je lesk našich zbraní
Tisíce jezdců jsou shromážděny
Aby bojovaly za svá práva

Všichni slyšíme troubení k útoku
Nikdo si nemůže být jist, zda se vrátíme

Budeme bojovat za naše vítězství
Nebudeme počítat své mrtvé
Pobijeme nepřátele
Naší královny a naší země

Jejich rozbitá a zničená města
Budou vyprávět příběhy o tom
Jak naši hrdinové, naši válečníci
Uskutečnili naši pomstu

Za zvuku hromů kopyta hřmí
Blýská se nad našimi hlavami
Bohové v hněvu pozorují
Nečekaný zvrat

Všichni slyšeli troubení k útoku
Nikdo si nemůže být jist, zda se vrátí

Budeme bojovat za naše vítězství
Nebudeme počítat své mrtvé
Pobijeme nepřátele
Naší královny a naší země

Budeme bojovat za naše vítězství
Nebudeme počítat své mrtvé
Pobijeme nepřátele
Naší královny a naší země

   Po vyhrané válce se armády královny Abigail
vracejí do svých domovů. Mírumilovný národ vymýtil
nepřátele ze své země a strach ze svých duší.
Dokázal také své odhodlání bít se za svá práva.
Slaví triumf spravedlnosti nad bezprávím, i když
jej zaplatili strašnými škodami a mnohými životy
statečných válečníků i obyčejných lidí.

8. Warriors

We have won, we have made it clear now
It is time to go, battles farewell
Going home, wounds still bleeding
All the wounds will close as we get home

Coming home, eyes wide open
It is time to feast, enjoy our lives
Celebrate our peaceful living
Heal the wounds of our men and land

We are coming back
Chains of slavery break
All together we shall stay

Fear ruled out the land
Feasts will never end
We will wipe off all the blood

The land was saved by warriors
Destiny has changed
Legendary saviours
Started graceful age

Fear ruled out the land
Feasts will never end
We will wipe off all the blood

The land was saved by warriors
Destiny has changed
Legendary saviours
Started graceful age

The land was saved by warriors
Destiny has changed
Legendary saviours
Started graceful age

The land was saved by warriors
Destiny has changed
Legendary saviours
Started graceful age

   Prevailing feeling in the joy of celebration
is the sorrow over the friend who have not
come back from the war ...

8. Válečníci

Zvítězili jsme, to už je jasné
Je čas jít, dát sbohem bitvám
Jdeme domů, rány ještě krvácejí
Všechny jizvy se zacelí, až se dostaneme domů

Vracíme se domů s očima dokořán
Je čas slavit, užívat si žití
Oslavit život v míru
Léčit rány našeho lidu a země

Vracíme se zpět
Řetězy otroctví se lámou
Zůstaneme navždy spolu

Vyhnali jsme ze země strach
Slavnosti nikdy neskončí
Spláchneme všechnu tu krev

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Vyhnali jsme ze země strach
Slavnosti nikdy neskončí
Spláchneme všechnu tu krev

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

   Převládajícím pocitem za všemi oslavami
je setrvávající smutek za přáteli,
kteří se z bitev nevrátili...

9. Silent Memory

I am searching streets and halls
I wish I saw you among them all
You would be down by the seat of Queen
By the very seat of Queen

You were one of her true guardians
Who went to fight in war but never came back home
You were one of her true guardians
Who fought for her till his death

I can nearly see you
Standing at her door
But none of our prayers
Brings you back

Soldiers, fighters, guardians of Queen
We will always remember you all
Soldiers, fighters, guardians of Queen
For protecting our homes

Our land is free now
There is nothing to fear
You really set us free

Our homes are safe now
Peace all over the land
You really set us free

I can nearly see you
Standing at her door
But none of our prayers
Brings you back

Soldiers, fighters, guardians of Queen
We will always remember you all
Soldiers, fighters, guardians of Queen
For protecting our homes

Soldiers, fighters, guardians of Queen
We will always remember you all
Soldiers, fighters, guardians of Queen
For protecting our homes

   The last memories of the fights consist of the
thoughts on great famous victory and optimistic
visions of vuture. The nation is fortified by their
common triumph and heartened by the faith
in their free future.

9. Tichá vzpomínka

Prohledávám ulice i sály
Kéž bych tě tak někde mezi nimi spatřil
Byl bys tam, u královského trůnu
U samotného trůnu královny

Byl jsi jedním z jejích věrných strážců
Kteří odešli bojovat do války, ale nikdy se nevrátili
Byl jsi jedním z jejích věrných strážců
Kteří pro ni bojovali až do smrti

Téměř tě vidím
stát u jejích dveří
Ale žádná z našich modliteb
Tě nepřivádí zpět

Vojáci, bojovníci, královnini strážci
Vždy si vás všechny budeme pamatovat
Vojáci, bojovníci, královnini strážci
Za to, jak jste ochránili naše domovy

Naše zem je nyní svobodná
Není čeho se bát
Skutečně jste nás osvobodili

Naše domovy jsou nyní v bezpečí
Mír je po celé zemi
Skutečně jste nás osvobodili

Téměř tě vidím
stát u jejích dveří
Ale žádná z našich modliteb
Tě nepřivádí zpět

Vojáci, bojovníci, královnini strážci
Vždy si vás všechny budeme pamatovat
Vojáci, bojovníci, královnini strážci
Za to, jak jste ochránili naše domovy

Vojáci, bojovníci, královnini strážci
Vždy si vás všechny budeme pamatovat
Vojáci, bojovníci, královnini strážci
Za to, jak jste ochránili naše domovy

   Poslední vzpomínky na ty boje
se skládají z myšlenek na velké, slavné vítězství
a optimistických vizí budoucnosti. Národ je zocelen
společným triumfem a posílen vírou
ve svobodnou budoucnost.

10. War Is Over

Brothers forever, we gained our victory
No one will tear our rows apart
We fought together, we won our victory
No one will forget those times

We fought enemies
Broke them to their knees
No one got out alive

We fought enemies
Broke them to their knees
For the glory of our Queen

Now our war is won forever
Peaceful land under the sky
Without fear the people gather
To hail our heroes glorified

We fought enemies
Broke them to their knees
No one got out alive

We fought enemies
Broke them to their knees
For the glory of our Queen

Now our war is won forever
Peaceful land under the sky
Without fear the people gather
To hail our heroes glorified

Now our war is won forever
Peaceful land under the sky
Without fear the people gather
To hail our heroes glorified

   ... at the present ...
... we are listening to old legends and stories
of kings and heroes long dead, though we often
do not realize how topical they usually are;
how real is the heritage and true their message?
That the values that they had fought for are eternal
and that their sacrifice and determination
is farbeyond description...

10. Válka skončila

Navždy jsme bratři, získali jsme své vítězství
Nikdo naše řady nerozdělí
Bojovali jsme společně, vyhráli jsme své vítězství
Nikdo na tyto časy nezapomene

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
Žádný neodešel živ

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
Pro slávu naší královny

Vyhráli jsme navždy tuto válku
Míruplná země pod nebesy
Lidé se srocují beze strachu
Aby pozdravili své oslavované hrdiny

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
Žádný neodešel živ

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
Pro slávu naší královny

Vyhráli jsme navždy tuto válku
Míruplná země pod nebesy
Lidé se srocují beze strachu
Aby pozdravili své oslavované hrdiny

Vyhráli jsme navždy tuto válku
Míruplná země pod nebesy
Lidé se srocují beze strachu
Aby pozdravili své oslavované hrdiny

... dnes ...
... nasloucháme starým legendám a příběhům
již dlouho mrtvých králů a hrdinů, ale uvědomujeme si
ještě vůbec někdy, jak skutečné mnohdy jsou;
jak reálný je jejich odkaz a pravdivé jejich poselství?
Jak trvalé hodnoty byly ty, za něž tehdy bojovali -
a jak neuvěřitelné jejich oběti a odhodlání...

11. Twilight of Legends

Ancient story has told
All of heroes long gone
Of the heroes who lost their lives
Deep in past in their severe fights
Nobody knows of their deeds
No one remembers their names

Long forgotten is the memory
Dead heroes of the past
Grains of sand lost in the sea
No one cares if they last

We have gone too far away
We will not hear the old voice
Speaking of the ancient days
Of peaceful times and wars

Long forgotten is the memory
Dead heroes of the past
Grains of sand lost in the sea
No one cares if they last

We have gone too far away
We will not hear the old voice
Speaking of the ancient days
Of peaceful times and wars

Long forgotten is the memory
Dead heroes of the past
Grains of sand lost in the sea
No one cares if they last

We have gone too far away
We will not hear the old voice
Speaking of the ancient days
Of victory and loss

11. Úsvit legend

Starodávný příběh už dovyprávěl
Vše o dávno mrtvých hrdinech
O hrdinech, kteří položili své životy
V hluboké minulosti v krutých bitvách
Nikdo už neví o jejich činech
Nikdo nevzpomíná na jejich jména

Dávno zapomenuta je vzpomínka
Mrtvi jsou hrdinové minulosti
Jen zrnka písku ztracená v moři
Nikdo se neptá, zda vydrží

Zašli jsme příliš daleko
Neuslyšíme ten starý hlas
Který promlouvá o historických dnech
Mírových časů a válek

Dávno zapomenuta je vzpomínka
Mrtvi jsou hrdinové minulosti
Jen zrnka písku ztracená v moři
Nikdo se neptá, zda vydrží

Zašli jsme příliš daleko
Neuslyšíme ten starý hlas
Který promlouvá o historických dnech
Mírových časů a válek

Dávno zapomenuta je vzpomínka
Mrtvi jsou hrdinové minulosti
Jen zrnka písku ztracená v moři
Nikdo se neptá, zda vydrží

Zašli jsme příliš daleko
Neuslyšíme ten starý hlas
Který promlouvá o historických dnech
Vítězství a proher

facebook

VISITOR COUNTER

730191
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
180
175
1153
712605
3738
5564
730191
Your IP: 44.192.48.196
2024-06-22 21:57