Skarremar

1. The Time / Go Back through Ages

Will you come and have a listen
To the story of a legend come true

Will you come and have listen
To the story of a suffering unbearable
legend untold
injustice unforgiven
kingdom forgotten
and king forever damned

   Completely different ages follow the Twilight of Legends.
The ages of reign of more and more despicable rulers,
of nation's confidence getting lost in pain and misery,
times of decay of the entire country.

1. Doba / Návrat napříč věky

Pojďte a poslechněte si příběh legendy
Jež se stala skutečností

Pojďte a vyslechněte
Příběh utrpení neúnosného
legendy nevyslovené
nespravedlnosti neodpustitelné
království zapomenutého
a krále zatraceného navěky

   Po Úsvitu Legend zcela rozdílná doba přichází.
Doba vlády stále víc a více zavrženíhodných vládců.
Roky, kdy se sebevědomí národa v bídě a bolesti
rozplývá. Období úpadku celé země.

 

2. The Legend / Reign of the Wicked

Have you heard of that famous nation
Who had won back their freedom and pride
Have you heard of imposing heroes
Winning the wars

Many good times have passed since those battles
Now the bad years have taken their toll
Only few remember the glory
Ages of poverty have come

Evil-doer king ruins the country
Victorious spirit has died
Search for consolation in legends
If you cannot fight
If you cannot fight him back

With this king the nation has got suppressed
Robbed of all their riches and rights
Frightened are once respected nobles
Lifeless are towns

Think of the legend, remember well
Reckoning is coming, you will hear the voice
Leading the armies bringing them back
Carefully listen, hear the storming voice
Think of the legend, remember well
That day is coming, you will hear the voice
Relentless powers bringing us help
Immortal army, hear the storming voice

They shall drive evil out of the land
Reckoning is coming, listen, hear that voice
Restless are powers bringing us hope
Immortal army, cannot you hear the voice
Cannot you hear that voice

2. Legenda / Vláda zatracencova

Slyšel jsi o tom slavném národě
Který si svou svobodu a hrdost vydobyl zpět
Slyšel jsi o obdivuhodných hrdinech
Kteří vyhrávali ty války

Od těch dob již uplynulo mnoho dobrých časů
Nyní udeřily ty zlé
Jen nemnozí vzpomínají tu slávu
Nastaly časy chudoby

Pod tímto králem národ trpí
Okraden o své bohatství a práva
Vystrašeni jsou kdysi uctívaní vznešení páni
Života prostá jsou města

Zločinný král ničí zemi
Vítězný duch vyhynul
Hledej útěchu v legendách
Pokud nemůžeš bojovat
Jestli se mu nepostavíš

Pomysli na tu legendu, dobře vzpomínej
Zúčtování se blíží, uslyšíš ten hlas
Povede armády, přivede je zpět
Pozorně poslouchej, slyš ten hřmící hlas
Pomysli na tu legendu, dobře vzpomínej
Ten den se blíží, uslyšíš ten hlas
Nemilosrdné síly nám přinesou pomoc
Nesmrtelná armáda, slyš ten hřmící hlas

Vyženou zlo z této země
Zúčtování se blíží, poslouchej, slyš ten hlas
Neúnavné síly nám přinášejí naději
Nesmrtelná armáda - neslyšíš ten hlas?

3. The Silence (Comes before a Storm)

   Nobody gives a listen to the stories of the brave
who once made the nation proud of their history.
Hardly anyone dares to chin-up face the present
cruel but true. Only few have the gift of hope ...
but considerably fewer have the courage to
spread the word.

3. Ticho (předchází bouři)

   Nikdo nevyslyší příběhy o těch statečných, díky nimž
byl národ kdysi hrdý na své dějiny. Sotva kdo se odváží
zvednout hlavu a postavit se tváří v tvář realitě
kruté a pravdivé. Leč jen nemnozí mají dar naděje ...
a povážlivě méně lidí má odvahu poslat to
poselství dál.

4. The Toady / All Hope Abandon ...

Hope for resurrection
That inspired your nation
Dreaming their eternal dream

Now go, join the armies
Kill those who are not willing
Spread our fame, hail the king

Hail your king
Praise his wealthy realm
He is the one who rules your days

Time has come
Win him this war
Glorified be those who will fight

Pray for life in favour
Of your mighty ruler
Never face his angry self

I know you may think of
Forces strange and evil
Raging, screaming night or day...

Hail your king
Praise his wealthy realm
He is the one who rules your days

Time has come
Win him this war
Glorified be those who will fight

   Too many soldiers have already died in merciless
fights and battles lead to satisfy the king's greedy
ambition. Yet great more many will have to say their
goodbyes and join the armies unceasingly devastated
in the ruthless chain of killings.

4. Pochlebovač / Vší naděje se vzdejte ...

Doufej ve zmrtvýchvstání
Jež inspirovalo váš národ
Snící svůj věčný sen

Nyní jděte, přidejte se k armádě
Zabíjejte ty, kdož nejsou ochotni
Šířit naši slávu, velebit krále

Velebte krále
Chvalte jeho bohatou říši
On je tím, kdo vládne vašim dnům

Přišel čas vyhrát mu jeho válku
Oslavováni budou ti
Kdož budou válčit

Modli se za život v přízni
Svého mocného vládce
Nestavte se proti jeho zlostnému já

Vím, že můžeš přemýšlet
O silách podivných a zlých
Běsnících a řvoucích, ať je noc, či den

Velebte krále
Chvalte jeho bohatou říši
On je tím, kdo vládne vašim dnům

Přišel čas vyhrát mu jeho válku
Oslavováni budou ti
Kdož půjdou válčit

   Příliš mnoho vojáků již padlo v nemilosrdných
bojích a bitvách vedených k uspokojení hamižných ambicí
krále. Přesto ještě mnohem více se bude muset rozloučit a
přidat se k armádě ustavičně ničené
v nepřetržitém sledu zabíjení.

5. The Lover / A Kiss Goodbye

If I could have more
Of these moments, please
The little moments
I am with you

I have never thought that
We might part this way
I have never feared that
I would be gone
Now I see ...

... It may be getting too late
There is not too much
That I could do
I do not want to live like that
No love, no mercy
No sense to my life

I have never thought that
I would leave so soon
This is frightening
You know why ...

I have never thought that
We might part this way
But now I do fear
I will be gone
Cannot you see...

... It may be getting too late
There is not too much
That I could do
I do not want to live like that
No love, no mercy
No sense to my life

   Neglecting the increasing tension and discontent
of the nation Skarremar keeps waging his wars,
grasping one land and losing another due to the
weakening of his powers. He demands an absolute
obedience, adulation and discipline expecting
to be praised, respected and feared.

5. Láska / Loučení

Kdybych tak, prosím, mohl mít
Víc těch okamžiků
Těch malých okamžiků
Kdy jsem s tebou

Nikdy jsem ani nepomyslel
Že bychom se mohli takhle rozejít
Nikdy jsem se nebál
Že bych mohl být pryč
Teď vidím ...

Že může být příliš pozdě
Už toho není moc
Co bych mohl udělat
Takhle nechci žít:
Bez lásky, bez slitování
Bez smyslu života

Nikdy mne nenapadlo
Že tě opustím tak brzy
Děsí mne to
Ty víš proč

Nikdy jsem si nemyslel
Že se můžeme takhle rozejít
Ale teď se bojím
Že budu pryč / Že umřu
Nevidíš ...

Že může být příliš pozdě
Už toho není moc
Co bych mohl udělat
Takhle nechci žít:
Bez lásky, bez slitování
Bez smyslu života

   Skarremar dál vede své války
bez ohledu na stoupající napětí a nespokojenost
národa. Uchvátí jednu zemi, ztratí však druhou,
neb jeho síla slábne. Vyžaduje absolutní
poslušnost a chválu, přičemž očekává,
že bude obáván i ctěn.

6. The King / Skarremar's Pride

Come tell me of how many
More countries cringe at me
Hey, do they send gifts to me
To show the respect to my might

Do not tell me of how many
Brave soldiers had to die
There will be great more needed
Before I say to rest awhile
Rest awhile

Let me be the one to be feared most
I do not care for the enslaved race
I have been chosen to remind you
Of how fragile are your lives
... Humble lives

I am the one ...
Let me be the one to be feared most
I do not care for the enslaved race
I have been chosen to remind you
Of how easy it is to die
You will die

   Discontent and helpless towards the useless fighting,
senseless orders and meaningless war, the soldiers
form an army easy to defeat, however not willing to die.
Will they ever obey the command? They certainly
will as long as there is a hope for a peaceful future,
a way back home, a better tomorrow.

6. Král / Skarremarova pýcha

Pojďte a vyprávějte mi,
kolik dalších zemí se přede mnou plazí
Hej, posílají mi dary,
aby prokázaly čest mé moci?

Neříkejte mi, kolik
statečných vojáků muselo padnout.
Bude jich třeba mnohokrát víc,
než dovolím na chvíli spočinout
Chvíli odpočívat

Nechť já jsem ten, kdo je nejvíce obáván
Nezajímá mne zotročená rasa
Já byl vyvolen, ať vám připomínám
Jak křehké jsou vaše životy
Mizerné životy

Já jsem ten ...
Nechť já jsem ten, kdo je nejvíce obáván
Nezajímá mne zotročená rasa
Já byl vyvolen, ať vám připomínám
Jak snadno lze zemřít
Umřete!

   Nespokojeni a bezmocní vůči zbytečným bojům,
nesmyslným rozkazům a smysluprosté válce tvoří vojáci
armádu, již snadno porazit, ačkoliv nikdo opravdu umřít
nehodlá. Podřídí se vůbec příkazům? Určitě ano ...
alespoň potud, dokud existuje naděje budoucnosti v míru,
cesty zpět domů, lepšího zítřka.

7. The Army / Dead End Battles

We are marching in silence
None is turning back
How shall we know
What will come next
Nothing can stop us
Lead us astray
Sealed is their fortune and fate

Sealed is their fate
Lost is their game
There is no other possible way
We all are too far away
We have gone too far from our home
Too far away gone

Guardians will never fail ...
... Guardians will never fail
Shield and sword, spike and blade ...
... Shield and sword, spike and blade

The fields in blood, the battlecry fear
The scars of war so painful to feel

We were beaten, now they will pay
Cowardly weaklings run away

Once beaten army has stormed
Through enemies' homes

   Deprived of their dignity the people again
seek after consolation in the old stories of
ancient heroes, never defeated, brave and proud.
There is a legend of a warrior who will come leading
an invincible army of the best men of the land.
Is the legend a possible source of hope, or a true
inspiration to recollect powers to change the reality?

7. Vojsko / Bezvýchodné bitvy

Pochodujeme v tichosti,
nikdo se neohlíží
Jak můžeme vědět,
co se má stát?
Nic nás nezastaví,
nesvede ze směru
Zpečetěno je jejich štěstí a osud

Zpečetěn osud,
prohrána hra
Skutečně neexistuje jiná možná cesta
Už jsme příliš daleko
Zašli jsme příliš daleko od domova
Zašli jsme příliš daleko

Strážcové nikdy neselžou ...
... Strážcové nikdy neselžou
Štít a meč, bodec a ostří ...
... Štít a meč, bodec a ostří

Pole v krvi, hrůza bitevní vřavy
Tak bolestivé jsou jizvy války

Byli jsme poraženi, ale oni to zaplatí
Zbabělí slaboši - prchejte!

Kdysi poražená armáda se přehnala
Přes domovy nepřátel

   Lid obraný o svou důstojnost opět hledá útěchu
ve starých příbězích o dávných hrdinech - hrdých
a statečných, kteří nebyli nikdy poraženi.
Existuje pověst o bojovníkovi, jež přijede v čele neporazitelné
armády nejlepších mužů země. Je ona pověst jen možnou
jiskrou naděje, či skutečnou inspirací, z níž lze načerpat
síly ke změně skutečnosti?

8. The Singer / Remember the Legend

I cannot believe what is going on
With all the people of our land
I wish they had been not treated like
Mere tools and soldiers doomed to die

Why should we suffer evil will
Of cruel magician Skarremar
He is not a king worth sacrifice
Of hundreds soldiers, thousands men

Here comes our vengeance day
Bad powers will not reverse
The fate that is written down in our hearts

Their might will soon be gone
Our men will come back home
And peace will reign over our land

Our vengeance day will soon be
We know the prophecy
We know the way which the legend goes

Dark powers will dissolve
In flash of mighty sword
Held by the courageous, chosen one

   How can you tell a courageous fighter from an
obedient soldier, how can you tell a warrior of hope
from a traitor in hopelessness and despair? May a
miserable traitor in the king's war be a contribution
to the nation's effort to shatter Skarremar's empire?
May a single person break the evil rule? Is a betrayal
of a single person a possible way? Or a betrayal of
the army ...leading to the rebellion of the whole
nation?

8. Zpěv / Nezapomínejte na tu legendu

Nedokážu uvěřit tomu, co se děje
všem lidem této země
Kéž by se s nimi nezacházelo jako s pouhými nástroji
A vojáky, jejichž jediným osudem je smrt

Proč bychom měli trpět zlou vůli
krutého čaroděje Skarremara
On není králem hodným oběti
stovek vojáků, tisíců mužů

Přichází den pomsty naší,
zlé síly neodvrátí
Svůj osud, jež je vepsán do našich srdcí

Jejich moc brzy skončí,
naši lidé se vrátí domů
A mír zavládne nad naší zemí

Den naší pomsty brzy nadejde,
známe to proroctví
Známe cesty, po nichž legenda kráčí

Temné síly se rozplynou
v záblesku mocného meče
Jež bude třímat ten statečný, vyvolený

   Jak rozlišit statečného bojovníka od
poslušného vojáka; jak rozeznat válečníka naděje
od zrádce v beznaději a zoufalství? Může
ubohý zrádce královy války přispět
úsilí národa zničit Skarremarovu říši?
Může jediný člověk ohrozit vládu zla?
Je tou možností zrada jedince? Nebo zrada
armády ... vedoucí k povstání všeho
lidu?

9. The Traitor / Roads to Hell

We are the lonely, we are the damned
Why keep on fighting I do not understand
Because this war is heading nowhere

You gotta see that we are left alone
We will gain nothing by going on
Because this war leads to burning hell
Burning burning hell, white hot burning hell

No one will help us survive this war
We have been forgotten, left on our own
Because this war is heading nowhere

Scared to death I feel strong urge to cry
I want to say that I am through with king
Because this war leads to burning hell
Burning burning hell, white hot burning hell

You sold the nation, gave out our souls

Oh my only lord
No more crazy fighting
Hear me, oh my lord
No more senseless dying

We are the lonely, we are the damned
Why keep on fighting I do not understand
Because this war is heading nowhere

You gotta see that we are left alone
We will gain nothing by going on
Because this war leads to burning hell
Burning burning hell, white hot burning hell

Oh my only lord
No more crazy fighting
Hear me, oh my lord
No more senseless dying

   Despite all the pain, suffering, anger and resolution
there are many left who prefer the relative safety of a
humble toadying to Skarremar and obedient service
to his kingdom.

9. Zrádce / Cesta do pekel

My jsme ti opuštění, my jsme ti zatracení
Proč bojovat dál, to nechápu
Protože tato válka vede do nikam

Musíte vidět, že nás tu nechali
Nezískáme nic tím, že budeme pokračovat
Protože tato válka vede do planoucího pekla
Do hořícího, planoucího pekla; do pekla do běla rozžhaveného

Nikdo nám nepomůže přežít tuto válku
Byli jsme zapomenuti, ponecháni napospas
Protože tato válka nevede nikam

K smrti vyděšený cítím naléhavou potřebu křičet
Chci říct, že s králem jsem skončil
Protože tato válka vede do planoucího pekla
Do hořícího, planoucího pekla, do pekla do běla rozžhaveného

Zaprodal jsi národ, rozdal naše duše

Ach, můj jediný pane
Už žádné šílené boje
Poslouchej, můj jediný pane
Už žádné nesmyslné umírání

My jsme ti opuštění, my jsme ti zatracení
Proč bojovat dál, to nechápu
Protože tato válka vede do nikam

Musíte vidět, že nás tu nechali
Nezískáme nic tím, že budeme pokračovat
Protože tato válka vede do planoucího pekla
Do hořícího, planoucího pekla; do pekla do běla rozžhaveného

Ach, můj jediný pane
Už žádné šílené boje
Poslouchej, můj jediný pane
Už žádné nesmyslné umírání

   Navzdory vší bolesti, utrpení, hněvu a odhodlání
zůstává množství těch, kdož dávají přednost relativnímu
bezpečí pokorného lísání se králi a poslušné službě
jeho království.

10. The Coward / Hail the King

Why should I listen to
What you are narrating
No one will come to help
Nation gone blind

Nation gone deaf and blind
To what is taking place
In this exhausted land
Cowardly numb

I do not want to know the legend
Your hopes are just vanity's play
Give up all the dangerous dreams
If you wanna survive

Hail the king
If you know what is precious
Hail the king
If you hope for a future
Hail the king
I do not mind being humbled
Hail the king
Cowardly toady the king
Hail the king
If you know what is precious
Hail the king
If you hope for a future
Hail the king
I do not mind being humbled
Hail the king
Cowardly toady the king

I will never understand
What makes you so sure of
Your sudden salvation
By a brave old one

That legendary one
Should fight against evil
He will fight and release
All enslaved ones

Hail the king
If you know what is precious
Hail the king
If you hope for a future
Hail the king
I do not mind being humbled
Hail the king
You can call me a coward
Hail the king
If you know what is precious
Hail the king
If you hope for a future
Hail the king
I do not mind being humbled
Hail the king
Cowardly toady the king
Hail the king

   Somewhere in the dark depths of the most
mystique heart of the land, I hear a very strange voice.
The prayers have not stopped, the call has not
weakened. Will my duty never be over? Will my work
ever be completed? I shall come and I shall lead you.
You wanted me back, you got me back. My immortal
remains, who's gonna pray for you now?!

10. Zbabělec / Velebte krále

Proč bych měl poslouchat to,
co mi tu vykládáš
Nikdo nepřijde na pomoc
národu osleplému

Národu slepému a hluchému
vůči tomu, co se děje
V této vyčerpané zemi,
zbaběle zchromlé

Nechci tu legendu znát
Vaše naděje jsou jen hrou marnivosti
Vzdejte se všech těch nebezpečných snů
Pokud chcete přežít

Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi ponížení
Velebte krále
Zbaběle pochlebujte králi
Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi ponížení
Velebte krále
Zbaběle pochlebujte králi

Nikdy nepochopím,
kde berete tu jistotu
Náhlé záchrany
jakýmsi dávným hrdinou

Tou legendou,
která by měla bojovat proti zlu
Bojovat a osvobodit
všechny zotročené

Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi ponížení
Velebte krále
Můžete mne nazývat zbabělcem
Velebte krále
Víte-li co za to stojí
Velebte krále
Doufáte-li v budoucnost
Velebte krále
Nevadí mi ponížení
Velebte krále
Zbaběle pochlebujte králi
Velebte krále

   Odněkud z nejtemnějších hlubin mystického
srdce této země zaslechl jsem prazvláštní hlas.
Modlitby neustaly, to volání nezesláblo. Cožpak
má služba nikdy neskončí? Nebude snad mé dílo
nikdy dokončeno? Ano, přijdu a povedu vás.
Chtěli jste mne zpět, budete mne mít. Mé nesmrtelné
ostatky, kdo se však za vás bude modlit pak?

11. The Dead / Cantata Oscura (Silent Memory II)

Thou shall hear me coming
Breaking all doors in way
Thou shall feel my anger
Falling upon your head

My winter is over
My wounds stopped bleeding
Though they might never heal
My cold sleep is over
Eyes stare wide open
Frost in my heart remains

Here I am coming back
I am what you have prayed for
Do not try to run away
In this mystical hour

I am your death, thou shall not run away
Thou shall not escape your fate
Thou shall not hide from ghosts of the dead
I am the one at their head

Our winter is over
Our wounds stopped bleeding
Though they might never heal
Our cold sleep is over
Eyes stare wide open
Frost in our hearts remains

We are coming back
From the dark side of nowhere
Nobody can make
Us stray from our aim

We are coming back
We are what you have prayed for
Do not try to run away
In this mystical hour

   The ancient warriors and guardians, the pride
and glory of days long gone are rising from their
graves. The spirit of the nation's gorgeous past
is spreading over villages and towns, giving people
the power to do what they must...

11. Mrtvý / Temný zpěv (Tichá vzpomínka II)

Ještě mne uslyšíš přicházet
Rozbíjet všechny dveře v cestě dokořán
Ještě pocítíš můj hněv
Který padne na tvou hlavu

Má zima už minula
Mé jizvy už nekrvácejí
I když se asi nikdy nezhojí
Můj mrazivý spánek už skončil
Oči civí doširoka otevřené
A mráz v srdci zůstává

Zde jsem, zpátky přicházím
Jsem to, v co jste se modlili
V tuto mystickou hodinu
Se nepokoušej utéct

Jsem tvá smrt, neutečeš
Neunikneš krvavému osudu
Neschováš se před duchy mrtvých
Které vedu já

Naše zima skončila
Naše jizvy už nekrvácejí
I když se asi nikdy nezhojí
Náš mrazivý spánek už skončil
Oči civí doširoka otevřené
A mráz v srdci zůstává

Zde jsme, přicházíme zpět
Z Temné strany Nikud
Nikdo nás nedonutí
Ustoupit od našeho cíle

Zde jsme, přicházíme zpět
Jsme to, v co jste se modlili
V tuto mystickou hodinu
Se nepokoušej utéct

   Pradávní válečníci a strážci, ta pýcha
a sláva dávno zašlá, vstává
z hrobů. Duch věhlasné minulosti národa
se šíří vesnicemi a městy a dodává lidem
sílu činit, jak třeba...

12. The Coming / Mindnight Creatures

   ... The Castle windows -- too high to look down and see
what is going on with the country -- are shining bright.
The dancers twist and twirl among the freaky shadows of
Skarremar's ghostly servants, guests of the feast enjoy
the last moments of their hypocritical careers. This is the
beginning of the end...

12. Příchod / Stvůry soumračné mysli

   ... Rozzářená okna hradu jsou příliš vysoko, než aby
shlédla dolů a spatřila, co se děje s krajinou.
Tanečníci se točí a krouží mezi zrůdnými stíny přízračných
služebníků krále Skarremara. Hosté slavnosti si užívají
posledních chvil svých pokryteckých kariér. Toto je
začátek konce...

13. The Revenge / Legends Come True

Coming back feels so strange
I do not recognize the places
The castle has never looked sinister

My task here is simple
Though it may break the evil
Which cannot fight against my sword

I am coming to the palace, breaking its gates
No one will stop me from my aim
Do not you dare step me in the doorway
I shall waste whoever tries to defend Skarremar

His magic has weakened
By powers of hope growing
In pure hearts of the virtuous

Their wish has lead my steps
Out of the land of shadows
I shall turn the evil reign

I am approaching him, his face expresses nothing
But the ultimate fear of his painful end
My sword be hopes' incarnation
Then there will no longer be fear to feed his might
Here comes the change to liberation
King lost his might in glow of my sword

Hear the message
His magic shall not hurt anymore
Now stand up and fight
Stand up and fight
For what is dearest to you
It is your turn to win back your dignity

Do not you dare step me in the doorway
I shall waste whoever tries to defend Skarremar
Here comes the change to liberation
King lost his might in glow of my sword

   The ancient powers gave the primary impulse
to purge the kingdom from the evil magic and its
truckling aiders, now the actual people have
to take their turn. There is no way back.

13. Pomsta / Legenda se stává skutečností

Je tak zvláštní vracet se zpět
Ani ta místa nepoznávám
Hrad nikdy nevypadal tak zlověstně

Můj úkol zde je prostý
I když může vykořenit zlo
Jež se nemůže bránit mému meči

Přicházím k paláci, prolamuji jeho brány
Nikdo mne od mého cíle neodvrátí
Neodvažuj se postavit se mi do dveří
Zničím každého, kdo se pokusí bránit Skarremara

Jeho kouzla jsou oslabena
Silami naděje rostoucí
V čistých srdcích lidí upřímných

Jejich přání vedla mé kroky
Ze země stínů
Já zvrátím vládu zla

Blížím se k němu, jeho tvář nevyjadřuje nic
Než definitivní hrůzu z jeho bolestivého konce
Můj meč budiž zhmotněním nadějí
Pak již nikdy nebude strachu, jež by živil jeho moc
Zde přichází obrat ku svobodě
Král ztratil svou moc v záři mého meče

Slyšte tu zprávu
Jeho kouzla již nikomu neublíží
Nyní povstaňte a bojujte
Povstaňte a bojujte
Za to, co je vám nejdražší
Teď je řada na vás abyste vybojovali zpět svou důstojnost

Neodvažuj se postavit se mi do dveří
Zničím každého, kdo se pokusí bránit Skarremara
Zde přichází obrat ku svobodě
Král ztratil svou moc v záři mého meče

   Starobylé síly zavdaly prvotní podnět
k očištění království od zločinných kouzel a jejich
úlisných napomahačů, nyní je řada na skutečných lidech -
a není žádné cesty zpět.

4. The End / Freedom's Won Back

Hope that break of day
Has driven away
The way this land had lived by now
Praise that lovely day
Pride is here to stay
And cheer up spirits of our minds

One clash of sword lit castle
And all the town in shine
The evil and its servants
Shall not hide from
Tremendous anger of men
Who have been fortified
By fights and bloody battles
Now stand up and fight

Dark powers are now helpless
Cannot face the pride and light
They will not resist the nation's
Decision
To win back all the glory
Of people brave and bright
Back is the legendary
Fair kingdom

This army is winning, defeating past lords
The guardians are winning us back what seemed lost

By the break of day
Evil has run away
From all the resoluted ones
Praise that lovely day
Pride is here to stay
And cheer up spirits of our minds

One clash of sword lit castle
And all the town in shine
The evil and its servants
Shall not hide from
Tremendous anger of men
Who had been fortified
By fights and bloody battles

By the break of day
Evil has run away
From all the resoluted ones
Praise that lovely day
Pride is here to stay
And cheer up spirits of our minds

This army is winning, defeating past lords
The guardians are winning us back what seemed lost
This kingdom has risen from ashes and dark
Our kingdom has risen to freedom and life

By the break of day
Evil has run away
From all the resoluted ones
Praise that lovely day
Pride is here to stay
And cheer up spirits of our minds

By the break of day
Evil has run away
From all the resoluted ones
Praise that lovely day
Pride is here to stay
And cheer our minds

14. Konec / Znovunabytá svoboda

Doufej, že zlom dne
odnesl způsob
Jakým tato země žila doposud
Chval ten krásný den,
hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Jediný záblesk meče zalil hrad
a celé město září
Zlo a jeho přisluhovači
se neschovají
Před hrozivým hněvem
mužů utužených
V bojích a krvavých bitvách
Kteří povstali a bojují

Temné síly jsou nyní bezmocné
Nemohou se postavit hrdosti a světlu
Neodolají odhodlanosti národa
Dobýt
zpět všechnu svou slávu
Lidu statečného a slavného
Vrací se ono pověstné
spravedlivé království

Tato armáda vítězí, poráží vládce minulosti
Strážcové dobývají zpět to, co se zdálo ztraceným

Do úsvitu dne
zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den,
hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Jediný záblesk meče zalil hrad
a celé město září
Zlo a jeho přisluhovači
se neschovají
Před hrozivým hněvem mužů utužených
V bojích a krvavých bitvách
Kteří povstali a bojují

Do úsvitu dne
zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den,
hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Tato armáda vítězí, poráží vládce minulosti
Strážcové dobývají zpět to, co se zdálo ztraceným
Toto království povstalo z popela a temnot
Naše království povstalo do svobody a života

Do úsvitu dne
zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den,
hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

Do úsvitu dne
zlo prchlo
Před všemi odhodlanými
Chval ten krásný den,
hrdost přišla
Aby zůstala a povznesla naši mysl

15. The Begining

This is the place to start a new story ...
or let the history go repeating

15. Začátek

Na tomto místě můžeme začít nový příběh ...
nebo nechat dějiny, ať se opakují..

facebook

VISITOR COUNTER

724769
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
114
135
594
707677
3880
5348
724769
Your IP: 3.230.154.90
2024-05-23 18:44